Czy po zlikwidowaniu spółki z o.o. muszę zapłacić jeszcze jakiś podatek?

W trakcie konsultacji z naszymi klientami wielokrotnie spotykamy się z pytaniami dot. tego, czy po zlikwidowaniu spółki i podziale składników majątkowych pomiędzy wspólnikami, wspólnicy będą musieli zapłacić jeszcze jakiś podatek. Sprawa ta nie jest tak oczywista, jakby się można tego spodziewać, toteż postanowiliśmy napisać na ten temat artykuł, w którym w szczegółowy sposób omawiamy kwestie […]

Umorzenie udziałów wspólnika jako sposób na wyjście ze spółki bez jej likwidacji

Konstrukcja spółek kapitałowych oparta jest na dwóch czynnikach: na majątku spółki oraz na jej wspólnikach. Często się zdarza, że wizja poszczególnych wspólników co do jej dalszego istnienia (bądź też kierunków jej rozwoju) jest inna. W konsekwencji powstaje spór, który zazwyczaj paraliżuje działania spółki. Wówczas pojawia się zasadnicze pytanie: co dalej robimy ze spółką? Rozwiązań tej sytuacji […]

Czy można cofnąć skutki uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o?

Od czasu do czasu zdarza się, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo postawienia spółki w stan likwidacji, zmieniają zdanie co do jej dalszego bytu prawnego i postanawiają, że chcą kontynuować jej działalność. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, w której wspólnicy nagle potrzebują spółki, która może wykazać, że funkcjonuje na rynku już od kilku […]

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem dość sformalizowanym. Likwidatorzy (w praktyce najczęściej członkowie ostatniego zarządu) mają obowiązek sporządzenia szeregu dokumentów, które następnie muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Jednym z takich dokumentów jest sprawozdanie likwidacyjne. W dzisiejszym artykule omawia, czym jest sprawozdanie likwidacyjne, jakie powinno zawierać elementy, kiedy należy je sporządzić oraz kto i […]

Likwidacja spółki komandytowej – wszystko, co musisz wiedzieć

Istnieją dwa sposoby na rozwiązanie spółki komandytowej. Pierwszy sposób polega na przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, które jest dość sformalizowane oraz czasochłonne, ale niekiedy konieczne. Drugi sposób to rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sposób ten jest jednak dostępny wyłącznie dla tych wspólników, których wspólnym celem jest zamknięcie spółki komandytowej oraz pomiędzy którymi nie ma poważniejszych konfliktów […]

Bilans otwarcia likwidacji spółki

Bilans otwarcia likwidacji to dokument zawierający wykaz składników majątkowych spółki wraz z określeniem ich wartości zbywczej. Dzięki temu bilans otwarcia likwidacji jest bardziej wiarygodnym dokumentem niż sprawozdanie finansowe, gdyż oddaje aktualną i realną do uzyskania wartość w razie zbycia majątku spółki, a w dalszej kolejności także zbycia praw udziałowych wspólników. Bilans ten jest sporządzany przez […]

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. – kiedy należy ją zastosować?

Zgodnie z treścią art. 270 i 271 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać rozwiązana w razie: ziszczenia się przyczyn wskazanych w umowie spółki, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu spółki za granicę, ogłoszenia upadłości spółki lub zajścia innych przyczyn przewidzianych prawem. Nadto o rozwiązaniu spółki sąd może orzec również na […]

W jaki sposób można przeprowadzić likwidację spółki osobowej?

Spółki osobowe, takie jak spółka jawna, spółka partnerska, czy też spółka komandytowa mogą zostać zlikwidowane, czy też będąc bardziej precyzyjnym rozwiązane na dwa podstawowe sposoby. Pierwszy sposób wiąże się z koniecznością przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego i spełnienia licznych wymagań formalnych (m.in. obowiązek otwarcia postępowania likwidacyjnego, dokonania zgłoszeń w KRS, zawiadomienie wierzycieli itd.). Drugi sposób polega na rozwiązaniu […]

Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest możliwe w sytuacji, w której spółka nie prowadzi już działalności gospodarczej oraz nie posiada żadnego majątku. Oczywiście, sąd musi wówczas przeprowadzić postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy ww. przesłanki zostały spełnione oraz, czy interes wierzycieli nie zostanie naruszony. Jeśli w toku postępowania nie ujawnią się […]

Odpowiedzialność członków zarządu za nieskładanie sprawozdań finansowych do KRS

Członkowie zarządu sp. z o.o. mają obowiązek regularnego składania sprawozdań finansowych do KRS. Obowiązek ten aktualizuje się co roku, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Niewykonanie tego obowiązku może skutkować nie tylko nałożeniem na członka zarządu kary grzywny, ale także pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej.  Kto ma obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do KRS Zgodnie […]