Zawsze o krok do przodu

CNO
Kancelaria

Kancelaria Czyżewski Nowojski Ostaszewski to kancelaria składająca się z ponad 15 specjalistów w swoich dziedzinach- adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych oraz doradcy podatkowego. Pełne zaangażowanie, indywidualne podejście do sprawy oraz najwyższa staranność – to podstawowe zasady, jakimi kierujemy się w swojej praktyce zawodowej. Dzięki ponad 12 letnim doświadczeniu zawodowemu potrafimy dobrać rozwiązania odpowiednie dla Twojej spółki. Pomogliśmy już ponad 1500 klientom.

+ 0
Rozpraw za nami
0
Zadowolonych klientów
0
Specjalistów
0 lat
Doświadczenia

Trzy Kroki Do Sukcesu

Pomożemy ci na każdym etapie

Dzięki ponad 12 letnim doświadczeniu zawodowemu potrafimy dobrać rozwiązania odpowiednie dla Twojej spółki.

01

Indywidualna Analiza Prawna

02

Przygotowanie Optymalnego Rozwiązania

03

Czynności Sądowo Administracyjne

Dowiedz się wszystkiego o naszych prawnikach

Poznaj Zespół

Daniel Ostaszewski

radca prawny
mediator

Jacek Firlej

aplikant radcowski

Marcin Nowojski

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Krzysztof Czyżewski

adwokat
doradca restrukturyzacyjny

Problemy Zmieniamy W Rozwiązania

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji

Likwidacja spółki

Likwidacja spółki to szereg czynności prawnych zmierzających do zakończenia bytu prawnego spółki. Celem postępowania jest zakończenie sprawy spółki, zaspokojenie wierzycieli oraz likwidacja majątku spółki, ewentualnie jego podział między wspólników.

To procedura zmierzająca do rozwiązania spółki przez Sąd rejestrowy bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, Możliwa jest gdy:

  • sąd oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o KRS.

To klasyczna forma zakończenia bytu prawnego spółki przewidziana w kodeksie spółek handlowych. Możliwa jest w ściśle określonych sytuacjach:

  • gdy zaistnieją przyczyny przewidziane w umowie spółki;
  • gdy zostanie podjęta uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę,
  • w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  • ogłoszenie upadłości spółki;
  • inne przyczyny przewidziane prawem.

Forma tej likwidacji jest możliwa wyłącznie w spółkach osobowych: spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej. Wymaga współdziałania wszystkich wspólników.  Kodeks spółek handlowych w art. 67 wskazuje, iż w sytuacji, w której zachodzą przesłanki do rozwiązania spółki tj m.in. przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, należy przeprowadzić likwidację. W takiej sytuacji wspólnicy mogą podjąć stosowną uchwałę zmierzającą do zakończenia bytu spółki. Następnie wspólnicy określoną warunki zakończenia działalności tj. odzyskają wierzytelności, spłacą długi, podzielą majątek. 

Likwidacja spółki jest procesem bardzo skomplikowanym i wymagającym nie tylko znajomości przepisów prawa, ale i wielu aspektów natury ekonomicznej.

Upadłość spółki

Upadłość spółki to stan, w którym spółka nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Przepisy prawa upadłościowego zobowiązują do złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Dłużnik jest niewypłacalny w momencie, w którym utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Obok przesłanki płynnościowej, stanem niewypłacalności jest również sytuacja w której zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku a stan trwa ponad 24 miesiące. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jest nie tylko obowiązkiem spółki ale i możliwą formą obrony członków zarządu przed odpowiedzialnością finansową za zobowiązania spółki jak i odpowiedzialnością karną.

Czynności zmierzające do upadłości spółki wymagają doświadczenie oraz znajomości przepisów prawa.

Restrukturyzacja spółki

Restrukturyzacja spółki to działania polegające na uporządkowaniu struktury przedsiębiorstwa w zakresie jego aktywów oraz pasywów oraz organizacji. Celem restrukturyzacji jest zapewnienie płynności finansowej spółki, w celu jej dalszego funkcjonowania.

Czynności zmierzające do upadłości spółki wymagają doświadczenie oraz znajomości przepisów prawa.

Przekształcenie

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to proces mający na celu zachowanie ciągłości pomiędzy przedsiębiorcą przekształconym a spółką, która powstaje w wyniku przekształcenia. Jest procesem naturalnym w ramach rozwoju danego przedsiębiorcy. Wyróżniamy dwa tryby przekształcenia:

w którym to po przeprowadzeniu procedury określonej w kodeksie spółek handlowych, Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Jest to dość długi, kosztowny oraz skomplikowany proces. Pozwala jednak na zachowanie ciągłości działalności- zwłaszcza w kontekście posiadanych zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Spółka z mocy prawa staje się stroną dotychczasowych umów.

Nie zostaje zachowana ciągłość działalności, jednak składniki majątku przechodzą na własność nowozakładanej spółki, wskutek wniesienia aportu.