Sprawozdanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem dość sformalizowanym. Likwidatorzy (w praktyce najczęściej członkowie ostatniego zarządu) mają obowiązek sporządzenia szeregu dokumentów, które następnie muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Jednym z takich dokumentów jest sprawozdanie likwidacyjne. W dzisiejszym artykule omawia, czym jest sprawozdanie likwidacyjne, jakie powinno zawierać elementy, kiedy należy je sporządzić oraz kto i w jaki sposób je zatwierdza. 

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z o.o. – w skrócie 

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z o.o. to typ sprawozdania finansowego, które jest sporządzane przez likwidatorów, po wykonaniu wszystkich czynności likwidacyjnych. Sprawozdanie to sporządza się na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników środków, jakie pozostały po przeprowadzonym procesie likwidacji. Dokument ten jest zatwierdzany przez zgromadzenie wspólników, a następnie wraz z innymi dokumentami składany w sądzie rejestrowym. 

Kiedy dokładnie należy sporządzić sprawozdanie likwidacyjne sp. z o. o.? 

W pierwszej kolejności likwidatorzy muszą przeprowadzić faktyczną likwidację spółki z o.o. Na tym etapie likwidatorzy dążą do zamknięcia bieżących spraw spółki, wykonania wiążących spółkę umów, zaspokojenia wymagalnych zobowiązań, zabezpieczenia niewymagalnych oraz spornych zobowiązań oraz do upłynnienia majątku spółki. 

Po dokonaniu ww. czynności można przystąpić do sporządzania sprawozdania finansowego, które powinno być sporządzone na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku spółki, jaki pozostał po zaspokojeniu oraz zabezpieczeniu wierzycieli spółki. Powyższy obowiązek wynika z art. 288 § 1 k.s.h. 

Jak sporządzić sprawozdanie likwidacyjne w spółce z o.o.? 

Kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania likwidacyjnego zostały uregulowane w ustawie o rachunkowości. Zasady jego sporządzania są analogiczne do tych, jakie występują przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Co do zasady w spółkach w likwidacji sprawozdania te są sporządzane przez księgowych obsługujących spółkę. Samo sprawozdanie likwidacyjne ma obecnie postać elektroniczną i sporządza się je w formacie XML. 

Warto pamiętać, że w sprawozdaniu likwidacyjnym stosuje się zasady wyceny składników majątkowych, jakie zostały określone w art. 29 ustawy o rachunkowości. 

Dokument ten, zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki składając podpisy elektroniczne (w tym przypadku podpis muszą złożyć wszyscy likwidatorzy). 

Po co sporządza się sprawozdania likwidacyjne w spółkach z o.o.? 

Dokument ten ma kilka celów. Po pierwsze na jego podstawie jesteśmy w stanie ustalić, jaki majątek posiadała spółka po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli oraz zabezpieczeniu środków na zobowiązania jest niewymagalne oraz sporne. Po drugie wspólnicy mają dzięki temu dokumentowi szansę na sprawdzenie, czy środki, jakie im przypadły po likwidacji spółki z o.o. są we właściwej wysokości oraz czy ich interesy nie zostały naruszone. I po trzecie, likwidatorzy mogą powoływać się na ten dokument, starając się wykazać, że przeprowadzona przez nich likwidacja była zgodna z przepisami prawa. 

Kto zatwierdza sprawozdania likwidacyjne w spółce z o.o.? 

Po sporządzeniu sprawozdania likwidacyjnego likwidatorzy muszą zwołać zgromadzenie wspólników, celem jego zatwierdzenia. W tym przypadku zgromadzenie może zostać zwołane klastycznie (poprzez przesłanie listów poleconych z zaproszeniami) lub też może odbyć się w formie nadzwyczajnej, gdy jest reprezentowany cały kapitał, a żaden ze wspólników nie zgłosił sprzeciwu. Na likwidatorach ciąży również obowiązek publikacji sprawozdania likwidacyjnego, który przyjmuje postać wyłożenia tego dokumentu w siedzibie spółki. Ostatnią czynnością, jaką będą musieli podjąć likwidatorzy, będzie złożenie sprawozdania likwidacyjnego w sądzie rejestrowym. 

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie prawa w biznesie.
Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz Więcej

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji

Bądź na bieżąco

© 2022 Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k.