Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest możliwe w sytuacji, w której spółka nie prowadzi już działalności gospodarczej oraz nie posiada żadnego majątku. Oczywiście, sąd musi wówczas przeprowadzić postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy ww. przesłanki zostały spełnione oraz, czy interes wierzycieli nie zostanie naruszony. Jeśli w toku postępowania nie ujawnią się żadne przeszkody, to sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

Jakie przesłanki trzeba spełnić do rozwiązania spółki z o.o. bez przeprowadzania likwidacji 

W przypadku spółek prawa handlowego, w tym spółki z o.o. jednym z najważniejszych aktów prawnych jest ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. W tej ustawie (a dokładniej w art. 25a ust.1) zostały sprecyzowane przesłanki, kiedy sąd może wszcząć z urzędu postępowania o rozwiązanie spółki. Do przesłanek tych należy m.in.:

  1. sytuacja, w której sąd oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, stwierdzi, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;
  2. spółka, pomimo wezwań sądu, nie złożyła rocznych sprawozdań za dwa kolejne lata obrotowe;
  3. majątek niewypłacalnej spółki nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania o ogłoszenie upadłości;
  4. sąd zrezygnował z prowadzenia postępowania przymuszającego;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu nie wykonano innych obowiązków nałożonych przez sąd. 

W praktyce dla sądu rejestrowego najważniejsze będzie jednak ustalenie tego, czy spółka posiada zbywalny majątek oraz czy faktycznie nie prowadzi gospodarczej. Nadto sąd będzie też dążył do tego, aby ustalić, czy rozwiązanie spółki bez likwidacji nie naruszy interesów wierzycieli. 

W jaki sposób sąd ustali, że spółka nie posiada majątku i nie prowadzi działalności gospodarczej? 

W tym przypadku sąd skupi się przede wszystkim na dowodach przedstawionych w składanym przez nas piśmie oraz w sprawozdaniach finansowych (o ile te były składane). Jeśli te informacje będą budziły wątpliwości sądu, sąd ma prawo zwrócić się do organów podatkowych, celem ustalenia tego, co zostało wskazane w składanych przez spółkę deklaracjach podatkowych. Jeśli i to nie wystarczy, sędzia może wystąpić z żądaniem udzielenie informacji do organów prowadzących rejestry i ewidencje, organów administracji publicznej, a nawet do organizacji społecznych. Tym samym sądy rejestrowe mają całkiem spory wachlarz uprawnień do zweryfikowania tego, czy spółka posiada zbywalny majątek oraz, czy prowadzi działalność gospodarczą. 

Interes wierzycieli jako podstawa umorzenia postępowania 

W toku postępowania sąd będzie dążył również do ustalenia tego, czy rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego nie doprowadzi do naruszenia interesów wierzycieli, ewentualnie, czy nie zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu. 

W toku postępowania sędzia dokona m.in. porównania tego, jak kształtowałaby się sytuacja wierzycieli (a zwłaszcza zaś poziom zaspokojenia ich roszczeń) w przypadku omawianego rozwiązania spółki oraz rozwiązania spółki na skutek przeprowadzenia zwykłego postępowania likwidacyjnego. 

Więcej na temat tego, w jaki sposób przeprowadza się postępowanie likwidacyjne, pisaliśmy TUTAJ

Kiedy sąd umorzy postępowanie? 

Co do zasady sąd umarza postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w sytuacji, w której ustali, że spółka posiada zbywalny majątek, spółka w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą, wystąpią inne przyczyny przemawiające przeciwko takiemu rozwiązania, a także wówczas gdy mogłoby to naruszyć uzasadnione interesy wierzycieli. 

Co istotne podstawą do umorzenia postępowania, co do zasady, nie są długi. Oznacza to, że sąd może rozwiązać spółkę również wtedy, gdy spółka jest zadłużon względem innych podmiotów.

Skutki rozwiązania spółki z o.o. bez likwidacji 

Sąd po przeprowadzeniu postępowania sądowego może wydać jedno z dwóch rodzajów postanowień. Jeśli przesłanki do rozwiązania spółki nie zostały spełnione, wówczas sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. 

Jeśli jednak przesłanki zostały spełnione, wówczas sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzana postępowania likwidacyjnego. Następnie sąd dokonuje ogłoszenia o rozwiązaniu spółki i wykreśleniu jej z KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie to, jako że jest składane przez sąd, nie wiąże się z żadnymi opłatami dla spółki. 

Sąd poza postanowieniem powinien wydać również szereg zarządzeń, tak aby wraz z rozwiązaniem spółki doszło do wykreślenia spółki z rejestru podatników VAT oraz z rejestru REGON, a także, aby fakt ten został odnotowany w ZUS.

Podsumowanie

Członkowie zarządu spółki z o.o., która nie posiada już zbywalnego majątku, a także nie prowadzi działalności gospodarczej, powinni dążyć do jak najszybszego jej rozwiązana. To na członkach zarządu ciąży bowiem szereg obowiązków wiążących się z jej funkcjonowaniem w tym m.in. obowiązek corocznego sporządzania i przygotowywania sprawozdań finansowych spółki. Jednocześnie członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność finansową oraz karną za niewykonywanie tych obowiązków. 

O odpowiedzialności członków zarządu za uchybienia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i zgłaszaniu ich do KRS pisaliśmy już w innym naszym artykule, który jest dostępny TUTAJ

Kancelaria CNO świadczy usługi prawne m.in. w zakresie prawa w biznesie.
Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz Więcej

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji

Bądź na bieżąco

© 2022 Czyżewski Nowojski Ostaszewski sp. k.