Czy po zlikwidowaniu spółki z o.o. muszę zapłacić jeszcze jakiś podatek?

W trakcie konsultacji z naszymi klientami wielokrotnie spotykamy się z pytaniami dot. tego, czy po zlikwidowaniu spółki i podziale składników majątkowych pomiędzy wspólnikami, wspólnicy będą musieli zapłacić jeszcze jakiś podatek. Sprawa ta nie jest tak oczywista, jakby się można tego spodziewać, toteż postanowiliśmy napisać na ten temat artykuł, w którym w szczegółowy sposób omawiamy kwestie […]

Czy można cofnąć skutki uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o?

Od czasu do czasu zdarza się, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo postawienia spółki w stan likwidacji, zmieniają zdanie co do jej dalszego bytu prawnego i postanawiają, że chcą kontynuować jej działalność. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, w której wspólnicy nagle potrzebują spółki, która może wykazać, że funkcjonuje na rynku już od kilku […]

Sprawozdanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem dość sformalizowanym. Likwidatorzy (w praktyce najczęściej członkowie ostatniego zarządu) mają obowiązek sporządzenia szeregu dokumentów, które następnie muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia zgromadzeniu wspólników. Jednym z takich dokumentów jest sprawozdanie likwidacyjne. W dzisiejszym artykule omawia, czym jest sprawozdanie likwidacyjne, jakie powinno zawierać elementy, kiedy należy je sporządzić oraz kto i […]

Jak zamknąć jednoosobową spółkę z.o.o.

Co do zasady spółki są podmiotami, w ramach których współpracują ze sobą przynajmniej dwa podmioty. KSH przewiduje jednak możliwość utworzenia tzw. jednoosobowej spółki z o.o. czyli spółki, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. W przypadku tego typu spółek decyzja o rozwiązaniu spółki może zostać podjęta szybko, gdyż to właśnie jedyny wspólnik o tym […]

Czy można zlikwidować zadłużoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

W toku likwidacji spółki bardzo często dochodzi do sytuacji, w której suma zobowiązań znacząco przekracza majątek spółki. Czy w takiej sytuacji jest możliwe skuteczne przeprowadzenie procesu likwidacji? Co dzieje się z długami spółki w takiej sytuacji? Czy można zlikwidować zadłużoną spółkę z o.o.? Dzisiejszy wpis poświęcamy omówieniu zagadnienia likwidacji zadłużonej spółki.  Likwidacja spółki z długami  […]

Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. – kiedy należy ją zastosować?

Zgodnie z treścią art. 270 i 271 k.s.h. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać rozwiązana w razie: ziszczenia się przyczyn wskazanych w umowie spółki, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu spółki za granicę, ogłoszenia upadłości spółki lub zajścia innych przyczyn przewidzianych prawem. Nadto o rozwiązaniu spółki sąd może orzec również na […]

Czy możliwe jest rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania likwidacji?

Rozwiązanie spółki z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego jest możliwe w sytuacji, w której spółka nie prowadzi już działalności gospodarczej oraz nie posiada żadnego majątku. Oczywiście, sąd musi wówczas przeprowadzić postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy ww. przesłanki zostały spełnione oraz, czy interes wierzycieli nie zostanie naruszony. Jeśli w toku postępowania nie ujawnią się […]

Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najczęstsza forma, jaką wspólnicy wybierają w celu prowadzenia biznesu. Spośród ponad 500 tys. spółek zarejestrowanych w Polsce, ponad 400 tys. stanowią właśnie spółki z o.o. Wiele z tych spółek jest jednak nieaktywnych. To normalne. Wraz z upływem czasu bądź też celu do którego została spółka powołana, przestaje ona być potrzebna […]