Przekształcenie

Zawsze o krok do przodu

Jak Możemy Pomóc?

Klasyczne przekształcenie wymaga szeregu czynności prawnych i nie tylko. Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach naturalnego rozwoju swojego biznesu chcą dokonać przekształcenia w spółkę z o.o. bądź też wnieść aportem swoją działalności do nowozakładanej spółki. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Staramy się zawsze wybrać rozwiązania optymalne dla Twojej działalności oraz przyszłej spółki. Pamiętaj, że stworzenie spółki szytej na miarę Twoich potrzeb, może ułatwić Ci funkcjonowanie w biznesie na wiele lat. Przed nawiązaniem współpracy, zapewniamy konsultację, podczas której będziesz mógł opowiedzieć nam o swoich problemach prawnych, a my postaramy się znaleźć rozwiązanie.

usługi kancelarii

Pomoc prawna w Przekształceniu Spółki

*Nasza kancelaria pomaga przygotować proces przekształcenia od początku do końca. Współpracujemy z biegłym rewidentem, który pomaga nam w procesie przekształcenia.

Przekształcenie Działalności W Spółkę

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje zatem podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.

Nie zmienia się sytuacja prawna pracowników. Spółka nie jest nowym pracodawcą, lecz tym samym, a jedynie prowadzącym działalność w nowej formie.

Co Jest Potrzebne Do Przekształcenia

  1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  3. powołania członków organów spółki przekształconej;
  4. zawarcia umowy spółki;
  5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jak Działamy I Ile To Kosztuje

Przekształcenie Spółki

W toku procedury należy się liczyć z następującymi kosztami (wyliczenie nie obejmuje należności publicznoprawnych:

1. koszty taksy notarialnej – za sporządzenie planu przekształcenia oraz oświadczenia o przekształceniu,
2. opłata sądowa oraz opłata za ogłoszenie w MSiG – łącznie 1.000 złotych,
3. koszty wzorów podpisów.

Etapy Przekształcenia Działalności Gospodarczej W Spółkę Oraz Czas Ich Trwania

Poniżej prezentujemy, kolejne etapy jakie trzeba wykonać aby przekształcić działalności gospodarczą w spółkę. Podajemy również przybliżony okres trwania danego etapu przekształcenia.

01

Etap Pierwszy – Plan Przekształcenia

Pierwszym etapem przekształcenia jest sporządzenie przez przedsiębiorcę przekształcanej planu przekształcenia. Plan sporządzany jest formie aktu notarialnego. Do planu przekształcenia dołącza się projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; projekt aktu założycielskiego; wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego; sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia.

Czas: Czas potrzebny do sporządzenia planu przekształcenia zależy od tego, ile czasu zajmie określenie przez biegłego wartości bilansowej majątku.

02

Etap Drugi – Wyznaczenie Biegłego Rewidenta

Drugim etapem przekształcenia spółki jest poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego na wniosek przedsiębiorcy wyznacza Sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, powinien sporządzić na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz przekształcanemu przedsiębiorcy.

Jako kancelaria zazwyczaj wskazujemy w treści wniosku biegłego, który ma dokonać badania planu przekształcenia. Pozwala to zaoszczędzić czas.

Czas: okres oczekiwania na wydanie postanowienia o wyznaczeniu biegłego – od 2 do 8 tygodni. Jeżeli biegły współpracuje ze spółką, czas ten może ulec skróceniu do nawet kilku dni.

03

Etap Trzeci – Zgłoszenie Do Rejestru

Trzeci etap przekształcenia spółki stanowi podjęcie uchwały o przekształceniu sporządzone w formie aktu notarialnego, która określa:
a) typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
b) wysokość kapitału zakładowego;
c) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
d) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

04

Etap Czwarty – Oświadczenie O Przekształceniu

Etap czwarty stanowi zgłoszenie oświadczenia o przekształceniu spółki do Sądu rejestrowego. Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu.

WAŻNE: Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia).

Czas: od 2 tygodni do 1 miesiąca.

05

Etap Piąty – Ogłoszenie O Przekształceniu W Monitorze Sądowym I Gospodarczym

Ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej.

CZAS POTRZEBNY NA PRZEKSZTAŁCENIE

Jak zatem widać przekształcenie trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy i zależy od działania Sądu, biegłego oraz współdziałania klienta i jego księgowości.

Problemy Zmieniamy W Rozwiązania

Skontaktuj się z nami w celu analizy twojej sytuacji