Odpowiedzialność członków zarządu za nieskładanie sprawozdań finansowych do KRS

Członkowie zarządu sp. z o.o. mają obowiązek regularnego składania sprawozdań finansowych do KRS. Obowiązek ten aktualizuje się co roku, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Niewykonanie tego obowiązku może skutkować nie tylko nałożeniem na członka zarządu kary grzywny, ale także pociągnięciem go do odpowiedzialności karnej.  Kto ma obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego do KRS Zgodnie […]

Jaką odpowiedzialność ponosi likwidator spółki z o.o. za jej zobowiązania?

Likwidator spółki z o.o. ponosi taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. jak członkowie jej zarządu. Odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczy i w dużym uproszczeniu można wskazać, że likwidatorzy poniosą odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie swym działaniem (lub zaniechaniem) wyrządzili spółce lub jej wierzycielom. Odpowiedzialność ta została szczegółowo uregulowana w art. 299 i 299 […]