Jaką odpowiedzialność ponosi likwidator spółki z o.o. za jej zobowiązania?

Likwidator spółki z o.o. ponosi taką samą odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. jak członkowie jej zarządu. Odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczy i w dużym uproszczeniu można wskazać, że likwidatorzy poniosą odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie swym działaniem (lub zaniechaniem) wyrządzili spółce lub jej wierzycielom. Odpowiedzialność ta została szczegółowo uregulowana w art. 299 i 299 … Czytaj dalej Jaką odpowiedzialność ponosi likwidator spółki z o.o. za jej zobowiązania?